Please enable JS

הקלטת ושידור וידאו

הקלטת מצגות

אפשרות להקליט מצגות, מסמכי וורד ועוד באופן אוטומטי וללא הכנה מוקדמת.

הקלטת מסך

יכולת להקליט וידאו. מתאים לשיעורים שבהם מבצעים הדרכה על המחשב.

תמיכה ביותר ממצלמה אחת

אפשרות להקליט בו-זמנית יותר ממצלמה אחת.

שידור LIVE

אפשרות לשדר ב-LIVE שיעורים מוקלטים.

הקלטה מתוזמנת

אפשרות לתזמן הקלטה מראש או מידית.

מכשיר אחד שעושה הכל

התקנת המכשיר אינה דורשת דבר מלבד חשמל ואינטרנט.

ClassBoost BOX

מכשיר חכם אחד שעושה הכול. פרטים בהמשך… :)