Please enable JS

מדיניות השימוש

מדיניות שירות – ברלה מקבוצת טלדן בע"מ ברוכים הבאים לאתר ClassBoost של חברת ברלה מקבוצת טלדן בע"מ (להלן: "ברלה" או " ClassBoost"). ברלה מספקת שירות וידאו מקוון המציע מבחר של קורסים, הרצאות ותכנים אחרים (להלן: "התוכן") אשר זמינים באתר האינטרנט: www.classboost.co.il. 1. תנאי השימוש 1.1 התנאים הבאים לשימוש ב- ClassBoost(להלן: "התנאים") מהווים הסכם משפטי המסדיר את השימוש שלך באתר האינטרנט של ClassBoost (להלן: "האתר") ובכל אחד ממוצרי ברלה, ערוציה, תוכנות שלה, נתונים שהוזנו באתר ו/או שירותים ניידים המסופקים בקשר ל-ClassBoost (להלן: "השירות", או "המערכת"). 1.2 התנאים חלים על כל המשתמשים בשירות ומהווים הסכם משפטי מחייב בינך לברלה ביחס לשימוש שלך בשירות. 1.3 על מנת להשתמש בשירות, עליך להסכים לתנאים. לא תוכל להשתמש בשירות אם אינך מאשר את תנאים. 1.4 בביקורך באתר (גם אם כבר ביצעת רישום לאתר וגם אם עדיין לא) או בשימושך בכל אחד משירותי ClassBoost, אתה מצהיר כי אתה מבין ומסכים להיות מחויב לתנאים. אתה מבין ומסכים כי ברלה תתייחס לשימושך בשירות כקבלת התנאים החל מהנקודה זו ואילך. 1.5 לא תהיה רשאי להשתמש בשירות ולא תוכל לקבל את תנאים אם (א) אינך בגיל חוקי ליצירת הסכם מחייב או (ב) אתה אדם שמנוע להשתמש בשירות מבחינה משפטית על פי-חוקי המדינה שבה אתה מתגורר או שממנה אתה ניגש להשתמש בשירות. 1.6 הנך רשאי להשתמש באתר למטרות אישיות בלבד ולא למטרות מסחריות כלשהן. מבלי לגרוע מכל האמור להלן, אין להעתיק את תוכנו של האתר ו/או להשתמש בו ו/או לאפשר לאחרים להשתמש בו בכל דרך שהיא, ובכלל זה באמצעות אתר אינטרנט אחר ו/או בפרסומים אלקטרוניים ו/או בפרסומים מודפסים, לאף מטרה, בין אם מסחרית ובין אם לא מסחרית, מלבד לשימושך האישי והפרטי. 2. עדכונים ושינויים בתנאים 2.1 ברלה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לשנות ולעדכן את תנאי השימוש אם יתעורר צורך לכך מעת לעת. הנך מבין ומסכים כי המשך השימוש שלך בשירות לאחר שינוי התנאים מהווה הסכמתך לתנאים המעודכנים; לכן אנו ממליצים לך לבדוק את מסמך מדיניות השימוש על בסיס קבוע, ואם אינך מסכים עם התנאים או התנאים שתוקנו, הפתרון היחיד לכך הוא הפסקת השימוש בשירותי ClassBoost. בזאת אתה מוותר על כל זכות לקבל הודעה ספציפית בדבר כל שינוי או עדכון כזה. 3. השירות 3.1 השירות שברלה נותנת למשתמשי ClassBoost כולל תוכן שהיא מורשית לו על-ידי צד ג. ברישומך למערכת תוכל להשתמש בשירותי המערכת. 3.2 ברלה פועלת מעת לעת לחידוש ולעדכון המערכת וזאת כדי לספק למשתמשיה את החוויה הטובה ביותר שהיא יכולה לאפשר. ברלה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את אופי השירות ואת שיטתו, ללא כל צורך בהודעה מוקדמת מצידה. 3.3 כחלק מחדשנות מתמשכת זו, ברלה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק או להשהות את השירות (או כל חלק מהם) באופן זמני או באופן קבוע, בכל עת או מעת לעת על-פי שיקול דעתה הבלעדית וללא כל הודעה מוקדמת, והנך מצהיר בזאת ומתחייב שאין לך ולא תהיה לך בקשר לכך כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי ברלה ו/או נושאי משרה בחברה, הדירקטורים, העובדים, בעלי המניות, הלקוחות, הסוכנים, יורשיה ובאי כוחה ו/או כל אדם הפועל בשמה ו/או מטעמה. 3.4 אתה רשאי להפסיק להשתמש בשירות בכל עת שתרצה, ואינך צריך להודיע על כך לברלה. 3.5 הנך מסכים לכך שהנך האחראי הבלעדי, וכי לברלה ו/או למי מנושאי משרה בחברה ובכלל זה דירקטורים, עובדים, בעלי המניות, הלקוחות, סוכנים, יורשיה ובאי כוחה ו/או כל מי מטעמה - אין כל אחריות לך או לכל צד שלישי בגין כל הפרה של מחויבותיך במסמך זה, ו/או לכל תוצאה של כל הפרה כזו, לרבות כל אובדן או נזק שעלולים להיגרם לברלה. 4. שימוש בשירות 4.1 באמצעות הרשמה לשירות ו/או שימוש בו, הנך מקבל עליך את התנאים ובהשלמת תהליך הרישום אתה הופך ל"משתמש ClassBoost ". 4.2 בעת הרישום תידרש לבחור שם משתמש וסיסמה אישיים ולרשום את כתובת הדואר האלקטרוני שלך על מנת שתוכל להיכנס למערכת. 4.3 הנך מסכים בזאת לספק לברלה מידע מדויק ומלא. 4.4 השימוש בשירות הוא אישי, והנך מסכים בזאת ומתחייב שלא לחשוף או להעביר את הסיסמה האישית שלך לצד שלישי כלשהו. הנך מתחייב לשמור את סיסמת החשבון שלך למערכת מאובטחת וסודית. בחר סיסמה חזקה ואל תעביר אותה ו/או תחשוף אותה לאחרים. 4.5 עליך להודיע לברלה מיד על כל הפרת אבטחה או על כל שימוש בלתי מורשה בחשבונך ב-ClassBoost שאתה מודע לו. 4.6 הנך מבין ומסכים לכך כי אין לך כל זכות ו/או רשות ו/או בעלות ו/או כל זכויות יוצרים, סימן מסחרי וזכויות קניין רוחני אחר לכל תוכן שב- ClassBoost, וכי לא ניתן להוריד, להעתיק, לשכפל, להפיץ, להעביר, לשדר, להציג, למכור, להתיר שימוש, או לנצל לכל מטרה אחרת את תכני האתר ללא הסכמה מראש ובכתב של ברלה, או של זכייניה. לברלה ולזכייניה שמורות גם זכויות שלא הוענקו להם במפורש בתכני האתר. Berale and its licensors reserve all rights not expressly granted in and to their Content. 5. הערות משתמשים וחומרים נוספים 5.1 ההודעות שלך. כחלק מהשירותים, ייתכן שתהיה לך הזדמנות לפרסם, לשדר, להגיש או אחר הודעה (להלן: "הודעה"), חוות דעת, הערות או חומרים אחרים (להלן: "חומר משתמש"). הנך מתחייב לפעול על-פי הכללים הבאים: 5.1.1 בחר בקפידה את החומר שתפרסם והגבל את עצמך להשתמש אך ורק בחומר רלוונטי באופן ישיר לשירותי ClassBoost. 5.1.2 יתר על כן, אין לפרסם חומר משתמש ש: (i) מכיל תכנים לא מתאימים; או (ב) טוען שלא כדין לזהות של אדם אחר. 5.2 אתה חייב להיות הבעלים החוקיים של כל חומר משתמש שתפרסם, או שקבלת אישור ראשון מהבעלים החוקיים של החומר שאתה מפרסם. אתה מצהיר ומתחייב בזאת כי פרסום של חומר שלך אינו מפר כל זכות של כל צד, ובכלל זה זכות לפרטיות, זכויות פרסום וזכויות קניין רוחני. ברלה רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, להסיר כל חומר משתמש אם קיבלה הודעה על כך שחומר משתמש כזה פוגע בזכויותיו של אדם אחר. אתה מבין שברלה אינה מבטיחה שום סודיות ביחס לכל חומר משתמש. 5.3 ברלה אינה טוענת לכל זכויות בעלות על כל חומר משתמש שתפרסם. גם לאחר פרסום חומר המשתמש שלך, הבעלות עליו ממשיכה להיות שלך באופן בלעדי. על-ידי פרסום החומר שלך, אתה מעניק לברלה רישיון מוגבל לשימוש, תצוגה, לשכפל, להפיץ, לשנות, למחוק מ, להוסיף, להכין עבודות נגזרות, לבצע בפומבי ולפרסם את החומר בכל עת באמצעות שירותי ClassBoost ברחבי העולם, בכל פורמט מדיה ובכל ערוצי התקשורת הידועים כיום או שיומצאו בעתיד. הרישיון שאתה נותן לברלה אינו בלעדי, משולם במלואו sub licensable וללא תשלום תמלוגים. על-ידי פרסום חומר המשתמש שלך, אתה גם מעניק בזאת לכל אחד ממשתמשי האתר רישיון מוגבל שאינו בלעדי לגשת לחומריך באמצעות האתר, ולהשתמש, להציג, לשכפל, להפיץ ולייצר חומר משתמש כזה בהתאם למה ששירותי האתר מאפשרים ובכפוף לתנאים אלה. 5.4 הודעות צד שלישי. למרות הגבלות אלו, יש להיות מודעים לכך שחומר המסופק על-ידי משתמשים עשוי להיות שנוי במחלוקת, שלא כדין, לא מדויק או לא הולם. ברלה אינה מאשרת כל חומר משתמש, וחומר המשתמש שפורסם אינו משקף את הדעות, ההשקפות או מדיניותה של ברלה. ברלה שומרת לעצמה את הזכות, אך אינה מחויבת, לפקח על חומרי משתמש ולהגביל או להסיר חומר משתמש שעל-פי שיקול דעתנו הבלעדי אינו ראוי. בשום מקרה אין לברלה כל אחריות או חבות כלשהי לכל חומר משתמש, והנך מסכים לוותר על כל זכות או סעד משפטיים או שוויוניים שיש לך נגד ברלה ביחס לחומר משתמש כזה. תוכל לסייע לנו בכך שתיידע אותנו על כל חומר משתמש בלתי הולם שאתה מוצא ולשלוח אלינו למייל ClassBoost@berale.co.il (שורת נושא: "חומר משתמש בלתי הולם"). 6. תוכן 6.1 כבעל חשבון ב-ClassBoost תוכל לצפות בתכנים שהועלו לאתר. ייתכן שהתכנים יוצגו במלואם או שיחולצו מהם ויוצגו רק תקצירים/סיכומים שניתן לאתר בחיפוש פשוט. 6.2 אתה מכיר בכך שהתוכן שאתה מציג באתר עשוי לעבור עריכה וכי אין ולא תהיה לך כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי ברלה ו/או כלפי נושאי משרה, דירקטורים, עובדים, בעלי המניות, לקוחותיה, סוכנים, יורשיה ובאי כוחה ו/או מי מטעמה בגין ו/או בקשר לכך. 6.3 התוכן ב- ClassBoostאינו מהווה תחליף להשתתפותך בהרצאות ו/או למילוי החובות האקדמיים שלך, ואתה מכיר בכך שהשימוש בשירות אינו מהווה תחליף למילוי הדרישות האקדמיות שלך. 6.4 אתה מבין שברלה אינה מאשרת כל תוכן או כל מידע, דעה, המלצה או עצה המבוטאים באתר וכי ברלה מתנערת במפורש מכל אחריות לתוכן כזה. 6.5 אתה מבין ומאשר כי בעת שימוש בשירות אתה עלול להיחשף לתוכן שאינו נכון, אינו שלם, מיושן, מעליב, מגונה או מעורר התנגדות כלפיך. אתה מוותר בזאת באופן בלתי הפיך על כל הזכויות או הסעדים המשפטיים או השוויוניים שיש לך או שיש לך או שעשויים להיות לך כנגד ברלה ו/או נושאי המשרה, הדירקטורים, העובדים, בעלי המניות, הלקוחות, הסוכנים, יורשיה ובאי כוחה ו/או מי מטעמה בגין כל תוכן כזה. 7. כללי התנהגות וחובות 7.1 אתה מכיר בעובדה שאי קיום כל אחד מתנאים אלו יהווה הפרה שלהם מצדך ואתה מצהיר בזאת כי בעת השימוש בשירות אתה תימנע מ: 7.1.1 לסייע או לקדם פעילות בלתי חוקית, או להכניס תוכן שאינו חוקי; 7.1.2 להשמיץ, להטעות, לרמות, לגנות, להשמיע ביטוי פוגעני גזעי או אתני מעליב, מטריד או מפלה על בסיס גזע, מין, צבע, דת, גיל, נטייה מינית, או נכות; 7.1.3 להעלות תוכן בעל תוכן מיני – מרומז או מפורש; 7.1.4 להפר או לפגוע בכל זכות של צד שלישי כלשהו, לרבות פטנטים, סימני מסחר, סודות מסחריים, זכויות יוצרים, פרסום או זכות קניינית אחרת; 7.1.5 לזלזל, להשמיץ, להכפיש את ברלה או כל צד שלישי; 7.1.6 להכניס תכנים המכילים וירוסים, סוסים טרויאניים, קודים מזיקים או כל השבתה אחרת; 7.1.7 להפר את תנאי השימוש ו/או כל החוקים, הכללים, התקנות והמדיניות של כל תחום שיפוט מוסמך. 7.1.8 לנסות לעקוף, להשבית או להפריע לאבטחה של כל אחד מהשירותים או התכונות ש (i) מונעות או מגבילות את השימוש או ההעתקה של תוכן או (ii) אוכפות מגבלות על שימוש בשירות או על הנגישות לתוכן באמצעות השירות; 7.1.9 מכל שימוש מסחרי בשירות ובתוכן האתר; 7.1.10 לאסוף או לקצור כל נתון אישי של כל משתמש בשירות (כולל שמות של חשבונות ClassBoost); 7.1.11 . להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשדר, להציג, למכור, לספק רישיון או כל ניצול זכויות של צד שלישי כלשהו. 7.1.12 להתיימר/להציג עצמך כאדם כלשהו או גוף/יישות כלשהי שאינך. 7.2 אתה מסכים לכך שתקיים את כל תנאי מסמך המדיניות בכל עת כולל בזמן שימושך בשירות. 7.3 אתה מתחייב להגן, למנוע נזק ולשפות במידת הצורך את ברלה ו/או את נושאי המשרה בה, הדירקטורים, העובדים, בעלי המניות, הלקוחות, הסוכנים, יורשיה ובאי כוחה ו/או מי מטעמה מכול וכנגד כל הפסד, נזק, הסדר או הוצאה (לרבות הוצאות משפטיות סבירות) מפני ונגד כל תביעה הנובעת מהפרת המצגים וההתחייבויות שנקבעו בתנאים אלה. 7.4 במקרים של חשד לכל הפרה אפשרית של תנאים אלה, ברלה שומרת לעצמה את הזכות (אך אינה מחויבת) להחליט אם להשעות למשתמש גישה לחשבונו ב-ClassBoost, ללא הודעה מוקדמת ועל-פי שיקול דעתה הבלעדי. 8. מדיניות פרטיות 8.1 הנך מבין כי בעצם שימושך בשירות אתה מסכים כי מידע מסוים (להלן: "מידע אישי ונתונים מצרפיים") אודותיך ואודות שימושך בשירות ייאסף ויבוצע בו שימוש. להלן פירוט סוגי המידע שאנו אוספים, דרכי האיסוף, השימוש שנעשה במידע ושיתופו, כיצד אנו מאבטחים את המידע והדרכים שאנו מציעים לך כדי להגן על המידע שלך ובכלל זה איך לגשת ולעדכן את פרטיך. 8.1.1 "מידע אישי" פירושו מידע שמזהה אדם מסוים (כגון שם משתמש שם או כתובת דואר אלקטרוני), או מידע על הפרט הזה שמקושר ישירות למידע המזהה. 8.1.2 מידע אישי אינו כולל "נתונים מצרפיים" (כהגדרתו להלן). ברלה אינה מוגבלת בשום אופן לאסוף ולהשתמש בנתונים מצרפיים, והיא עשויה לשתף נתונים מצרפיים על המשתמשים במערכת עם צדדים שלישיים למטרות שונות, כדוגמת הצורך להבין היטב את צורכי לקוחותיה, שיפור השירות וכן למטרות פרסום ושיווק. 8.1.3 "נתונים מצרפיים" הוא מידע שאנו אוספים על אודות קבוצה או קטגוריה של שירותים או ממשתמשים שזהותם הוסרה. 8.2 להלן סוגי מידע אישי שאנו עשויים לאסוף ממך בעת שימושך בשירותי ClassBoost : 8.2.1 מידע שאתה מספק - כאשר אתה נרשם לחשבון, אנו אוספים מידע אישי, כדוגמת שמך, שם המשתמש, סיסמה וכתובת דואר אלקטרוני. 8.2.2 מידע שאנו מקבלים מהשימוש שלך בשירות - אנו עשויים לאסוף מידע על השירותים שבהם אתה משתמש ועל אופן שימושך בהם. מידע זה כולל, בין היתר: 8.2.2.1 מידע התקן (i). אנו עשויים לאסוף מידע ספציפי על התקן (כגון גרסת מערכת ההפעלה שלך, מזהה מכשיר ייחודי, רשת סלולרית, מספר טלפון). 8.2.2.2 (i) יומן נתונים. אנו עשויים לתעד באופן אוטומטי מידע מסוים על מכשיר הנייד שלך על חשבונך במערכת ועל פעילותך בה. מידע זה עשוי לכלול את כתובת ה-IP, זמני גישה ושפה. 8.2.2.3 מידע לגבי מיקום (i). בעת שימושך במערכת ClassBoost, יתכן ומידע על מיקומך בפועל, כגון אותות GPS שנשלחו על-ידי מכשיר נייד, ייאסף ויישמר. אנו עשויים להשתמש בטכנולוגיות שונות לקביעת מיקום כגון שימוש בנתוני חיישן ממכשירך שעשוי לספק לנו לדוגמה נקודות Wi-Fi סמוכות ואנטנות סלולריות. 8.2.2.4 גם Cookies ו- Web beacon (ראה הגדרותיהם להלן) עשויים לשמש אותנו לאיסוף מידע. השימוש בהם מאפשר לנו בין היתר לשפר את השירות שלנו על-ידי קבלת מידע על התחומים והתכונות הפופולריים ביותר במערכת באמצעות ספירת מספר התקני הגישה לשירות שלנו. רישום העדפותיך מאפשר לנו להתאים ולשפר את חווית השימוש שלך במערכת, ובתוכה כניסות חוזרות למערכת מבלי הצורך להזדהות מחדש. 8.2.2.5 Cookies משמשים בעת כניסה לשירות: 8.2.2.5.1 "Cookies" - פירושו כמות קטנה של נתונים שנשלחת לדפדפן שלך מהמחשבים של אתרי האינטרנט ומאוחסנת בכונן הקשיח של המחשב שלך. 8.2.2.5.2 " Web beacon " - פירושו תמונה אלקטרונית, המכונה גם "gif", שעשויה להיות בשימוש בדפי האינטרנט שלנו כדי לספק את ה- Cookies, לספור ביקורים, לאסוף נתונים סטטיסטיים על השימוש, למדוד יעילות קמפיינים פרסומיים או לקבלת מידע בנוגע לפתיחת דוא"ל שקיבלנו. 8.3 אנו משתמשים במידע שאנו אוספים מהשירות שלנו כדי לספקו, לאבטחו, להגן עליו ולשפרו, לפתח שירותים חדשים וכדי להגן על המשתמשים שלנו. 8.4 בעת פנייתך לברלה, אנו עשויים לשמור תיעוד של הפנייה שלך וזאת כדי לטפל בבעיות שאתה עשוי להיתקל בהן בעת שימושך במערכת. אנו עשויים להשתמש בכתובת הדוא"ל שלך כדי להודיע לך על השירות שלנו וכן על שינויים או שיפורים שאנו עתידים לבצע. 8.5 אנו משתמשים במידע שנאסף באמצעות Cookiesוטכנולוגיות אחרות, כמו תגי פיקסל כדי לשפר את חוויית המשתמש שלך ואת האיכות הכוללת של השירותים שלנו. 8.6 אנו עשויים לעבד את מידע האישי שלך בשרת הממוקם מחוץ למדינה שבה אתה מתגורר. 8.7 השירות שלנו מאפשר לך לשתף מידע עם אחרים. זכור כי כאשר אתה חולק את המידע לציבור, הדבר עשוי לשמש מנועי חיפוש. השירותים שלנו מאפשרים לך אפשרויות שונות לשיתוף והסרת התוכן שלך. 8.8 אנחנו לא חולקים את המידע האישי שלך עם חברות, ארגונים ואנשים פרטיים, למעט במקרים הבאים: 8.8.1 אם נתת את הסכמתך - נחלוק מידע אישי עם חברות, ארגונים או אנשים מחוץ לברלה רק אם קיבלנו את הסכמתך לכך. 8.8.2 לצורכי עיבוד חיצוני – ייתכן שנספק מידע אישי לשותפים שלנו או לעסקים או לגורמים מהימנים אחרים לצורך עיבודו עבורנו, וזאת על סמך הנחיות שניתן להם, הקפדה על ציותם להנחיות הללו ועל אמצעי סודיות ואבטחה מתאימים אחרים. 8.8.3 מסיבות משפטיות - נחלוק מידע אישי עם חברות, ארגונים או אנשים מחוץ לברלה בתנאי שנחשוב בתום לב שהגישה, השימוש, השמירה או חשיפת המידע נחוצים באופן סביר ל: 8.8.3.1 ציות לכל חוק, תקנה, הליך משפטי או בקשה ממשלתית לאכיפה. 8.8.3.2 אכיפת תנאי ההסכם, לרבות חקירת הפרות פוטנציאליות. 8.8.3.3 זיהוי, מניעה או טיפול בכל מרמה, בעיות אבטחה או בעיות טכניות. 8.8.3.4 הגנה מפני פגיעה בזכויות, ברכוש או בבטיחות של ברלה, של משתמשי המערכת או של הציבור, כנדרש או כמותר על-פי החוק. 8.9 במקרים של מעורבות במכירה, ברכישה או במיזוג של נכס, ברלה תמשיך לשמור על סודיות המידע האישי של המשתמשיםן ותעדכן את המשתמשים לפני כל העברת מידע כזה או כפיפתו למדיניות פרטיות שונה. 8.10 אנו משקיעים מאמצים רבים כדי להגן על ברלה, ועל משתמשי המערכת מפני גישה לא מורשה או מפני שינוי לא מורשה, גילוי או הרס של מידע שאנו מחזיקים. בפרט: 8.10.1 אנו מצפינים את השירותים שלנו באמצעות SSL. 8.10.2 אנו בוחנים את נוהלי איסוף המידע שלנו, אחסונו ועיבודו, כולל אמצעי אבטחה פיזיים, כדי להתגונן מפני גישה בלתי מורשה למערכות. 8.11 הוראות אלו בנוגע למדיניות הפרטיות שלנו עשויות להשתנות מעת לעת. 9. זכויות יוצרים 9.1 אנו נגיב להודעות בדבר הפרה לכאורה של זכויות יוצרים אם הן יעלו בקנה אחד עם החוק ויימסרו לנו בהתאם למדיניות זכויות היוצרים שלנו. ברלה שומרת לעצמה את הזכות להסיר XXXX המדיניות האמורה לעיל. Berale reserves the right to remove your the policy. 9.2 כחלק ממדיניות זכויות היוצרים שלה, ברלה תהיה רשאית על-פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק או להשעות גישה לשירות למשתמש שקיבל התראות על פעילות מפרה יותר מפעם אחת. 10. זכויות קניין 10.1 הנך מאשר ומסכים כי לברלה ו/או למורשים מטעמה הבעלות והעניין בשירות הניתן לך, לרבות כל זכויות הקניין הרוחני שקיימות בו, בין אם רשום ובין אם לא, ובכל מקום בעולם שבו השירות עשוי להתקיים. כמו כן, אתה מסכים שהשירות מכיל מידע קנייני וסודי שאינו מוגן על-ידי חוקי קניין רוחני וחוקים אחרים. 11. קישורים מ-ClassBoost 11.1 השירות עשוי לכלול קישורים לאתרי אינטרנט אחרים שאינם בבעלות או בשליטת ברלה. לברלה אין כל שליטה או אחריות על התוכן, מדיניות הפרטיות, או על הפרקטיקות של אתרי האינטרנט של צד שלישי כלשהו. 11.2 אתה מאשר ומסכים כי ברלה אינה אחראית לזמינות של אתרים או של מקורות חיצוניים אלו, וכי היא אינה מאשרת כל פרסום של מוצרים או חומרים אחרים אשר מופיעים באתרים או המקורות החיצוניים הללו. 11.3 אתה מאשר ומסכים כי ברלה לא תהיה אחראית לכל אובדן או נזק שעלולים להיגרם לך כתוצאה מהקישוריות לאתרים או למקורות החיצוניים הללו, או כתוצאה מהסתמכותך על השלמות, הדיוק או הנוכחות של כל פרסום של מוצרים או חומרים אחרים באתרי האינטרנט ו/או מקורות החיצוניים הללו. 11.4 יש לשם לב שלברלה אין כל אחריות על האתרים ו/או מקורות החיצוניים ומומלץ בזאת לקרוא את התנאים ואת מדיניות הפרטיות של כל אתר אחר שבו אתה מבקר. 12. סיום ההתקשרות 12.1 ברלה רשאית בכל עת וללא הודעה מוקדמת באופן מיידי להפסיק או להשעות את החשבון שלך ו/או את הגישה שלך לשירות או לחלקו ולסיים את ההסכם המשפטי שלה איתך לפי שיקול דעתה הבלעדי. מבלי לגרוע מהמכלול האמור לעיל, סיום כזה עשוי להתרחש בין היתר במקרים הבאים: 12.1.1 אם הפרת תנאי כלשהו מתנאי תקנון. 12.1.2 אם נדרש לברלה לעשות כן על פי דין 12.2 ברלה ונושאי משרה בה, דירקטורים, עובדים, בעלי המניות, לקוחות, סוכנים, יורשיה ובאי כוחה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים כלפיך או כלפי כל צד שלישי בגין כל נזק שעלול להיגרם כתוצאה מסיום התקשרות כזה או מהשעיית החשבון ו/או הגישה שלך לשירות. 12.3 כאשר תנאים אלו יגיעו לסיומם, כל הזכויות המשפטיות שאתה וברלה נהניתם מהן וכן החובות וההתחייבויות שהייתם כפופים להן (או שהצטברו עם הזמן כל עוד התנאים היו בתוקף), או שאין להם מגבלת זמן, לא יושפעו בעקבות סיום זה, והוראות סעיף 16.5 תמשכנה לחול על הזכויות, החובות וההתחייבויות לזמן בלתי מוגבל. 13. החרגת האחריות 13.1 שום דבר בתנאים האמורים לא ישפיע על הזכויות המעוגנות בחוק שלהן אתה זכאי כצרכן ושעל-פי ההסכם אינך יכול לוותר עליהן או לשנותן. 13.2 השירות מסופק "as is" וברלה לא הסמיכה אותך או העניקה לך כל אחריות ביחס אליו. 13.3 ברלה אינה מתחייבת בפניך כי: 13.3.1 שימושך בשירות בהכרח יעמוד בדרישותיך. 13.3.2 שימושך בשירות לא יופרע, לא יעוכב, יהיה תמיד מאובטח או נטול תקלות. 13.3.3 כל מידע שהושג על-ידך כתוצאה משימוש בשירות יהיה שלם, מעודכן, מדויק או אמין. 14. הבהרות משפטיות 14.1 במידה המרבית המותרת על-פי דין אתה מבין ומסכים שהשימוש שלך בשירות הוא על אחריותך הבלעדית וכי השירות מסופק על הבסיס "as is" ולפי זמינותו ללא כל REPRESANTATIONS, אחריות, CONVENANTS או תנאים מכל סוג. ברלה ונושאי המשרה, הדירקטורים, העובדים, בעלי המניות, הלקוחות, הסוכנים, יורשיה ו/או מי מטעמה מתנערים מכל אחריות מכל סוג שהוא, בין אם במפורש או במשתמע, לרבות, אך לא רק, אחריות לסחירות, התאמה למטרה מסוימת, ואי-הפרה. כל עצה או מידע, בעל-פה או בכתב, אשר יתקבל באמצעות ברלה או דרך השירות לא ייצור אחריות כלשהי שאינה מוצהרת במפורש בתנאים. ברלה אינה מתחייבת שהשירות לא יופרע, יינתן ללא שגיאות או יאובטח לחלוטין. 15. הגבלת האחריות 15.1 במידה המרבית המותרת על-פי דין אתה מבין ומסכים שברלה ונושאי המשרה, הדירקטורים, העובדים, בעלי המניות, הלקוחות, הסוכנים, היורשים ו/או מי מטעמה לא ישאו באחריות כלפיך בגין כל נזק ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד, תוצאתי, כולל, אך לא רק, נזקים בגין אובדן רווחים, מוניטין, שימוש, נתונים, עלות רכישה של טובין או שירותים חלופיים, של הפסקת עבודה או כל הפסד מופשט (גם אם ברלה קבלה הודעה בדבר האפשרות של נזקים כאלה) כתוצאה מהשימוש בשירות. מבלי לגרוע באמור לעיל, בשום מקרה אין לברלה (ולא לנושאי משרה בה, דירקטורים, עובדים, בעלי מניות, לקוחות, סוכנים, יורשים ו/או מי מטעמה) חבות כוללת הנובעת או הקשורה לתנאי ההסכם, לשירות, לאתר או לתכנים של צדדים שלישיים שתעלה על הסכום ששולם על-ידך לברלה בכפוף לתנאים (אם בכלל). תביעות מרובות לא תורחבנה על מגבלה זו. סעיף זה יקבל תוקף מלא גם אם כל תרופה המפורטת בתנאים נחשבת נכשלה במטרתו היסודית. 15.2 תנאים אלו אינם מחריגים או מגבילים את אחריות ברלה לנזקים שהחוק אינו מתיר הגבלתם. 15.3 מבלי לגרוע מסעיף 15.1 ו15.2 שלעיל, ברלה ו/או נושאי המשרה, הדירקטורים, עובדים, בעלי המניות, הלקוחות, הסוכנים, יורשיה ובאי כוחה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים כלפיך בגין: 15.3.1 כל אובדן או נזק שעלול להיגרם לך כתוצאה מ: 15.3.1.1 כל הסתמכות שלך על דיוק התוכן באתר האינטרנט, על כל פרסום, או כתוצאה מכל קשר או עסקה בינך ובין כל מפרסם או מממן שפרסומו מופיע בשירות; 15.3.1.2 כל שינוי שברלה עשויה לבצע בשירות, או בגין כל הפסקה זמנית או קבועה במתן השירות (או כל תכונה במסגרת השירותים); 15.3.1.3 מחיקה, השחתה, או כל תקלה באחסנת כל תוכן או תקשורת בשירות; 15.3.1.4 אי מסירת פרטי חשבון מדויקים לברלה; 15.3.1.5 אם לא הקפדת לשמור את הסיסמה שלך או את פרטי חשבונך במערכת ברלה באופן מאובטח וסודי. 15.4 המגבלות על חבותה של ברלה בסעיף 15 יחולו גם אם ברלה ו/או נושאי המשרה, הדירקטורים, העובדים, בעלי המניות, הלקוחות, הסוכנים, יורשיה ובאי כוחה ו/או מי מטעמה יקבלו הודעה או יתוודעו בכל דרך שהיא לנזקים הללו וגם אם לא יתוודעו להם באיזו דרך. 16. תנאים כלליים: 16.1 תנאי ההסכם מהווים הסכם משפטי לכל דבר בינך לבין ברלה והם חלים על שימושך בשירות. 16.2 אתה מסכים לכך שברלה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי ובאמצעות דוא"ל או באמצעות פרסומים במערכת להעביר לך הודעות, כולל כאלה המתייחסות לשינויים בתנאי ההסכם. 16.3 אתה מסכים לכך במידה וברלה לא תממש או תאכוף כל זכות משפטית או סעד הכלולים בתנאי ההסכם (או זכויות אחרות שהחוק מקנה לה), הדבר לא ייחשב כוויתור רשמי על זכויותיה, וכי הזכויות או הסעדים הללו יעמדו לזכותה בכל עת שיהיה בהם צורך. 16.4 אם כל בית משפט שלו הסמכות להחליט בעניין זה יקבע כי כל תנאי מתנאים אלו אינו תקף, אזי התנאי האמור יוסר מהתנאים מבלי להשפיע על שאר התנאים, וההוראות הנותרות של שאר התנאים ימשיכו להיות תקפות וברות אכיפה. 16.5 תנאי ההסכם ומערכת היחסים שלך עם ברלה תחת תנאים אלו יהיו כפופים לחוקיה של מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית תהיה של בתי המשפט בתל אביב לשם פתרון כל עניין משפטי העולה מהתנאים. על אף זאת, אתה מסכים שברלה עדיין תורשה לפנות לקבלת סעד משפטי (או כל סוג אחר שווה ערך של סעד משפטי דחוף) בכל סמכות שיפוט.